Numune Kabul Protokolü

GIDA MADDELERİNDE NUMUNE KABUL

Numunenin getiriliş şekli ve süresi:

 • Numuneler, orijinal ambalajında, bez torbada, kâğıt ambalajda veya cam kavanozda ağzı sıkıca kapatılmış olarak kabul edilir.
 • Numunelerin konulduğu kaplar temiz olmalıdır.
 • Resmi olarak gelen örneklerde mühür olmalıdır.
 • Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir. 
 • Numunelerin özelliği bozulmadan en kısa sürede laboratuvara ulaştırılması gerekmektedir.       
Numune                                                        En az miktar
Bitkisel Sıvı Yağlı Konserveler  0.5   kg
Yağlar    0.5   kg
Et ve Et Ürünleri 0.5   kg
Su Ürünleri  0.5   kg
Şekerli, Unlu Ürünler  0.5   kg
Kuru üzüm   1      kg
Süt ve Süt Ürünleri  0.5   kg
Baharat ve Alkoloidler      0.25 kg
Meyve Suları ve Diğer İçecekler     0.5    lt

1. Genel Şartlar

1. Her analiz numunesi için ilgili başvuru formu doldurulmalıdır.
2. Analiz numuneleri insan sağlığına ve çevreye zararlı olmamalıdır. Temas ve solunum yolu ile zehirlenmeye neden olabilecek patojenik ve radyoaktif numuneler analize kabul edilmemektedir. Şüpheli durumlarda mutlaka laboratuar sorumlusu ile görüşülmelidir.
3. Numuneler dökülmeyecek veya akmayacak şekilde ve içine konulduğu kaptan etkilenmeyecek bir ambalaj içerisinde getirilmeli, ambalaj üzerinde numuneyi tanımlayan isim veya kod numarası bulunmalıdır.
4. Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli numune kapları kullanılmalıdır.
5. Analiz numuneleri geri istenmiyor ise saklanma şartları belirtilmelidir. Aksi durumlarda numunelerin saklanmasında hiçbir özel tedbir alınmaz. Numuneler ve analiz sonuçları rapor tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile saklanır.
6. Analiz öncesi ön işlem gerektiren (kurutma vb.) numuneler için ilgili analiz sorumlusu ile önceden görüşülmelidir. Aksi durumda numuneler getirildikleri hali ile analize tabi tutulur.
7. Numune ve analiz şartları veya analiz yöntemi konusunda belirtilmesi gerekli özel durumlar için müracaat esnasında analiz sorumlusu ile görüşülmelidir.
8. Numunenin kabulü analizin gerçekleştirileceği ve kesin raporun düzenleneceğine dair bir garanti oluşturmaz.
9. Verilen analiz sonuçları hiçbir şekilde ticari amaçlı kullanılamaz, ayrıca Akdeniz Üniversitesi adı zikredilerek reklam amacıyla kullanılamaz.
10. Her analiz için ilgili kısımda ayrıca belirtilen numune kabul şartları yukarıda belirtilenlerle birlikte yerine getirilmelidir.

2. Analize Bağlı Özel Şartlar

2.1. Elementel Analiz Numune Kabul Şartları

Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde GGTAM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir. 

 1. Numunelerin GGTAM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
 2. Numuneler özellikleri bozulmadan laboratuvara ulaştırılmalıdır.
 3. Numunelerin özel saklama koşulları varsa Analiz Talep Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir.
 4. Çatlak, kırık veya temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmeyecektir.
 5. Numune ambalajlarına deney istek formunda belirtilen etiket numaraları açıkça yazılmalıdır. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
 6. Su numuneleri en az 50 mL olmalı ve temizlenmiş plastik (PE veya PTFE) veya cam (mümkünse borosilikat) şişelerde asıl numuneyi temsil eder şekilde teslim edilmelidir. Şişelerin numune konmadan önce, numuneyle birkaç kez çalkalanması önerilir. Numune kaplarının ağzı sıkıca kapatılmalı ve hava boşluğu bırakılmamalıdır.
 7. Su numunelerinde çözünmüş haldeki elementlerin tayini yapılacaksa, numuneler membran filtreden (gözenek boyutu 0,45 μm) süzülmeli ve pH<2 olacak şekilde Nitrik Asit eklenmelidir.
 8. Su numunelerinin analizi, ek bir işlem talep edilmediği takdirde laboratuvarımıza teslim edildiği haliyle yapılır. Numunenin özelliğinin bozulmaması ve doğru sonuçlar alınabilmesi için belirtilen işlemlerin dikkate alınması önerilir. Bu işlemler, su numunesi alındıktan sonra, laboratuvarımızda belirli bir ücret karşılığında yapılmaktadır.
 9. Katı numuneler kilitli poşet veya ağzı tam kapalı ve mümkünse parafilmlenmiş kaplarda teslim edilmelidir.
 10. Katı numuneler (toprak, kayaç, sediman ve benzeri) için parçacık boyutu 150 µm’den küçük ve numune miktarı en az 5 gram olmalıdır. Numunenin çözeltiye alma işlemi öncesinde kurutulması isteniyorsa analiz başvuru formunda belirtilmelidir.
 11. Metal ve benzeri katı numuneler, toz, talaş veya çok küçük parçalar halinde kesilmiş olarak teslim edilmelidir.
 12. Polimer numunelerinde çözeltiye alma işleminin yapılabilmesi için, numune içeriği (polimerin adı, varsa katkı maddeleri gibi) tam olarak belirtilmelidir.
 13. Petro-kimyasal numunelerin doğrudan analizi yapılmamaktadır, mikrodalga fırınla çözeltiye alma işleminin mümkün olduğu numunelerin analizi yapılır.
 14. Laboratuvarda sentezlenmiş, az miktarda numune elde edilen durumlar için laboratuvar veya deney sorumlusuyla görüşülmelidir.
 15. Numune içerisinde organik bileşik veya organik çözücüler varsa ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
 16. Filtrasyon, santrifüj, öğütme ve kurutma gibi ek işlemler belirli bir ücret karşılığında yapılmaktadır.
 17. Kan, üre, doku ve benzeri biyolojik numunelerin analizi GF-AAS cihazı ile yapılmaktadır.
 18. Patlayıcı, toksik, radyoaktif ve kanserojen özellikte numuneler analize kabul edilmez.
 19. Numune çözeltiye alınmış halde ise çözeltiye alma işlemi ayrıntılı olarak belirtilmelidir. HF içeren numunelerin ICP-MS analizi yapılmamaktadır.
 20. Kimyasal Analiz Laboratuvarında yapılan çözeltiye alma işlemlerinde HF kullanıldığı durumlarda borik asitle söndürme işlemi yapıldığından bu numunelerde B tayini yapılmamaktadır.
 21. Numunelerin homojen olması tercih edilir. Aksi takdirde analiz sonuçları farklılık gösterebilir ve laboratuvarımız bu durumdan sorumlu değildir.
 22. Bu kriterlerin kapsamadığı numune tipleri için numune kabul birimi/laboratuvar sorumlusu/deney sorumlusuyla görüşülmelidir.
 23. Kimyasal Analiz Laboratuvarı analiz başvurularında “Kimyasal Analiz Laboratuvarı Numune Kabul Kriterleri” okunduktan sonra “Kimyasal Analiz Laboratuvarı Deney İstek Formu” eksiksiz doldurulmalı ve numune ile birlikte GGTAM Numune Kabul Birimine müracaat edilmelidir.
 24. Tahmini analiz süresi 15 iş günüdür. Analiz yoğunluğuna ve analizi talep edilen numune sayısına göre bu süre değişebilir. Cihaz arızası ve benzeri durumlarda bilgilendirme yapılacaktır.
 25. İletişim için gidaarge@akdeniz.edu.tr adresi kullanılabilir.

2.2. Kromatografik (HPLC, GC, LC / MS) Analiz Numune Kabul Şartları

1. Analiz numuneleri ekstraksiyon vb herhangi bir ön işleme gerek duyulmayacak şekilde analize hazır durumda getirilmelidir.
2. Ön işlemlerin gerekli olması durumunda operatör ile görüşülmelidir.
3. Analize hazır sıvı numune miktarı en az 1 ml, katı numune miktarı en az 0.5g olmalıdır.
4. Numuneler uygun kaplarda getirilmeli kağıt ve alüminyum folyo kullanılmamalıdır.
5. Kullanılacak çözücü için operatörle görüşülmelidir.

2.3. FT-IR Spektrometresi Analizi Numune Kabul Şartları

1. Numuneler homojen ve kurutulmuş olmalıdır.
2. Numunenin kimyasal özellikleri, özellikle çözelti veya ATR tekniği ile analiz yapılacak ise mutlaka belirtilmelidir.
3. Uygulanacak analiz tekniğinin (KBr, çözelti, ATR, film vb) ilgili operatörle görüşülerek belirlenmesi önerilir.

0

Misyon

- Gıda katkı, kalıntı ve bulaşanlar konusunda ülke genelinde yapılmış bütün araştırma sonuçlarını toplayarak toksik kimyasallar konusunda ulusal bir veri bankası oluşturmak, - Gıda ürünlerinde sorun oluşturan toksik kimyasalların belirlenmesine yönelik hızlı, kesin ve güvenilir test ve analiz metotlarını geliştirmek, - Akademik kurumlarla bölgedeki tarım ve gıda sektörü arasında köprü vazifesi görerek, iki taraf için de kritik değeri olan araştırma projelerini oluşturmak ve yönetmektir.

Vizyon

Ülkemiz tarımsal üretiminin baş rol oyuncusu ve dışa açılan penceresi konumundaki Antalya’nın bilim merkezi Akdeniz Üniversitesi bünyesinde, gıda güvenliği konusunda çeşitli analitik çalışmalar yapma amacını güden bu Merkez ile, hem ulusal hem de uluslar arası piyasalara daha kaliteli ve sağlıklı gıda ürünleri sunmak, çevre ve toplum sağlığını koruyucu önlemler geliştirmek ve kalıntı problemi nedeni ile ihracatta yaşanan sorunlara çözüm oluşturabilmek; akreditasyonunu tamamlamış ve akademik bir hüviyete sahip böyle bir laboratuar aracılığıyla ihraç ve ithal ürünlerinin kontrolü konusunda yeni metodlar geliştirmektir.

İletişim

Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi, 07059, Merkez, ANTALYA
gidaarge@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 20 57
Tel: 2572